Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

 • Biologická olympiáda

  Biologická olympiáda


  Vo štvrtok 8.4.2021 sa online formou konalo okresné kolo biologickej olympiády, kategória E - Poznaj a chráň. Témou tohto ročníka boli agrocenózy (polia, lúky, pasienky). Sára Struňáková z 9.A sa v odbore zoológia umiestnila na 2. mieste a postúpila do krajského kola. Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!


  Mgr. Lucia Koyšová

 • Pravidlá pre školy od 19.4.2021
 • Oznam - ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 19.04.2021

  ORGANIZÁCIA  VYUČOVANIA OD 19.04.2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.04.2021 (Príloha č.1) bude od  19.04.2021 prebiehať vyučovanie na škole nasledovne:


  • vyučovanie žiakov na 1.stupni ZŠ pokračuje naďalej prezenčnou formu;
  • vyučovanie žiakov 5. 6. a 7.ročníka pokračuje naďalej dištančnou formou;  
  • vyučovanie žiakov 8. a 9.ročníka bude prebiehať prezenčnou formou.


   1. stupeň ZŠ:

  • Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (resp. udelená výnimka testovania). Test nesmie byť starší ako 7 dní.
  • Žiak/žiačka predkladá triednemu učiteľovi ráno 19.04.2021 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha č.2). Vyhlásenie o bezinfekčnosti (11a) je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky triednemu učiteľovi prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 19.04.2021 do 7:00 hod.
  • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Príchod žiakov do školy, ktorí nie sú prihlásení do rannej činnosti ŠKD/družina, je v čase od 7,15 hod. do 7,40 hod. podľa platného školského poriadku.


  Školský klub detí (ŠKD/družina):

  • Prevádzka ŠKD  je zabezpečená v čase od 06,00 hod. do 16,30 hod. v triedach 1. až 4. ročníka. Žiaci sa v ŠKD nepremiešavajú,  sú zadelení do jednotlivých oddelení podľa svojich tried.
  • Počas činnosti ŠKD je žiak povinný nosiť rúško.
  • Žiak odchádza z ŠKD po telefonickom kontakte zákonného zástupcu a vychovávateľky. Zákonní zástupcovia do budovy školy nevstupujú.


  2. stupeň ZŠ – žiaci 5., 6. a 7. ročníka:

  Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú naďalej  v dištančnej forme vzdelávania.


  2. stupeň ZŠ – žiaci 8. a 9.ročníka:

  • Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy, aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka a žiaka 8. a 9. ročníka (resp. udelená výnimka testovania). Test nesmie byť starší ako 7 dní. Zákonní zástupcovia a žiaci 8. a 9. ročníka majú možnosť využiť na testovanie tri odberové miesta v obci Beluša (KD Beluša, Telocvičňa ZŠ, budova bývalej školskej jedálne), ktoré zabezpečuje obec Beluša počas sobotňajších testovaní v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.
  • Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
   1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
   2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
  • Žiak/žiačka predkladá triednemu učiteľovi ráno 19.04.2021 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha č.3). Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a) je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky triednemu učiteľovi prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 19.04.2021 do 7:00 hod.
  • Žiaci vstupujú do budovy školy žiackym vchodom nasledovne:
    • žiaci 8.roč. v čase od 7,20 hod. do 7,30 hod.
    • žiaci 9. roč. v čase od 7,30 hod. do 7,40 hod.

  Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.

  • Počas adaptačného obdobia prebieha vyučovanie podľa rozvrhu platného od 19.4.2021 (Príloha č.4).
  • Na základej novej zverejnene vyhlášky (Príloha č.6) nosia žiaci aj zamestnanci v škole rúško.
  • Ak sa chcú žiaci 8.a 9. ročníka stravovať v školskej jedálni od 19.4.2021, musia sa prihlásiť na odber obedov u vedúcej ŠJ, a to elektronicky alebo telefonicky do 16.4.2021.


  Školská jedáleň:

  • Žiaka, ktorý je prihlásený na stravovanie počas vyučovania a nepríde v daný deň do školy, je zákonný zástupca povinný odhlásiť zo stravy. Ak sa žiak nestihol včas odhlásiť zo stravy z dôvodu choroby, jedlo mu prvý deň môže prevziať zákonný zástupca v jednorazovom obale. Z dôvodu zabezpečenia hygienických a bezpečnostných predpisov sa obed vydáva v jednorazovom obale pri zadnom vchode ŠJ (vchod zozadu od garáží). Nasledujúce dni žiakovej neprítomnosti nebude žiakovi obed vydaný.


  Povinnosti zákonného zástupcu:

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška  a papierové jednorazové vreckovky. Náhradné rúško musí mať pri sebe žiak v prípade potreby.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a vedenie školy.


  Pri podozrení na ochorenie:

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti  a triedny učiteľ, poprípade vedenie školy bude informovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.


  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou     riaditeľkou školy a čestným prehlásením  o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu  sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy,  žiaka.

  Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily), prezenčný spôsob komunikácie je možný len  so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok.

  V Beluši 15.04. 2021                                                           Ing. Edita Horváthová

                                                                                                  riaditeľka školy


  Prílohy:

  Príloha č.1 - Rozhodnutie ministra školstva

  Príloha č.2 - Vyhlásenie o bezinfekčnosti (11a)

  Príloha č.3 - Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a)

  Príloha č.4 - Rozvrh platný od 19.4.2021 (2. stupeň)

  Príloha č.5 - Opatrenia obce z 14.4.2021

  Príloha č.6Vyhlásenie o nosení rúšok​​​​​​​

 • Matematický expres

  Matematický expres

  Vo štvrtok, 8. apríla sme sa dištančne zúčastnili súťaže Matematický expres. Celkovo súťažilo viac ako 400 tímov. Náš tím sa skladal zo štyroch členov (Adam Adamička, Matúš Ftorek, Samuel Veliký, Lucia Lezová), pod názvom Kvarteto. Celých 90 minút sme riešili matematické a logické úlohy. Už druhýkrát sme sa zapojili do súťaže a aj tentokrát úspešne. Podarilo sa nám umiestniť na krásnom 6. mieste. Súťaže sa s nami zúčastnili aj dva tímy 7. a 8. ročníka, ktorí nabrali cenné skúsenosti, ktoré isto raz zužitkujú ako my.

                                         Lucka Lezová, žiačka 9.C triedy

 • Oznam -  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 12.04.2021

   ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 12.04.2021

  Vážení rodičia!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 08.04.2021 (Príloha č.1) pokračuje od pondelka 12.04.2021 prezenčná forma vyučovania v škole pre všetkých žiakov 1. stupňa podľa riadneho rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. 


  • Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (resp. udelená výnimka testovania). Pre zvýšenú bezpečnosť sa odporúča pretestovanie oboch zákonných zástupcov (nie je to podmienka). Test nesmie byť starší ako 7 dní.
  • Žiak/žiačka predkladá triednemu učiteľovi ráno 12.04.2021 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha č.2). Vyhlásenie o bezinfekčnosti je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 12.04.2021 do 7:00 hod.
  • Žiaci vstupujú do budovy školy v čase od 7:00 do 7:40 hod. žiackym vchodom. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Prevádzka ŠKD  je zabezpečená v čase od 11:25 hod. do 15:30 hod., žiaci sa v oddeleniach nebudú premiešavať.
  • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov prezenčnej formy. V prípade, že žiak do školy nenastúpi, je potrebné odhlásenie zo stravovania v školskej jedálni (pracovný deň vopred do 12:00 hod.).


  Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vyučovania. 
  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   
  V Beluši, 09.04. 2021                                                                   Ing. Edita Horváthová

                                                                       riaditeľka školy


  Prílohy:

  1. Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 08.04.2021: Príloha č.1

  2. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu: Príloha č.2

  3. Oznam - Obecný úrad Beluša: Belusa_opatrenia_09_04_2021-OcU_Zberny_dvor.docx.pdf

 • Veľkonočné tvorivé dielničky
  31. 3. 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné tvorivé dielničky.

  Veselú Veľkú noc,

  vodičku pre zdravie,

  sladkosti pre šťastie,

  vajíčko pre radosť,

  pohody viac než dosť. 

  Veľkonočné tvorivé dielničky v komornejšom prevedení sa vydarili. V triedach sa vyliahlo veľa kuriatok, hopkali tam nezbedné zajačiky a vajíčok tiež bolo neúrekom. Tak už len voňavku a korbáč do ruky a šibi-ribi sa môže začať.  (M.P.)

   

 • Oznam - Organizácia vyučovania od 07.04. 2021 zostáva nezmenená.

  Oznam - Organizácia vyučovania od 07.04. 2021 zostáva nezmenená.

   

  Vážení rodičia!

   

  Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 02.03.2021 (príloha č.1), jeho zmeny z dňa 19.03.2021 (príloha č.1a) opatrenia zriaďovateľa školy obce Beluša zo dňa 05.03.2021 (príloha č.2pokračuje od stredy 07.04. 2021 prezenčná forma vyučovania v škole pre žiakov 1. stupňa. Platí nasledovné:

   

  1. stupeň:

  • Škola je prednostne otvorená pre žiakov 1.stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
  • Túto skutočnosť zákonní zástupcovia dokladujú čestným vyhlásením (príloha č.3), že osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto vyhlásenie je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do do 07.04. 2021 do 7:00hod. hod. triednemu učiteľovi.
  • V prípade žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.4). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 07.04. 2021 pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi. Vyhlásenie v papierovej podobe bude pripravené k vypisovaniu pri vchode do školy.
  • Pre ostatných žiakov 1. stupňa, nakoľko personálno-prevádzkové podmienky školy umožňujú zabezpečiť prezenčné vzdelávanie aj pre nich, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.5). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 07.04. 2021  pri vstupe do školy svojmu triednemu učiteľovi.
  • V platnosti naďalej ostáva, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie staršie ako 90 dní) alebo potvrdenie ak  osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  2. stupeň:

  • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

   

   

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   

   

   

   

  V Beluši, 31.03. 2021                       Ing. Edita Horváthová

                                                               riaditeľka školy 

   

   

  Prílohy:

  Príloha č.1: Rozhodnutie ministra školstva z 2.3.2021

  Príloha č.1a: Rozhodnutie ministra školstva z 19.3.2021

  Príloha č.2: Opatrenia zriaďovateľa

  Príloha č.3: Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca nemá možnosť vykonávať prácu z domu

  Príloha č.4: Čestné vyhlásenie - žiak bez podmienok na dištančné vzdelávanie

  Príloha č.5: Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.docx) / Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.pdf)

 • Veľkonočné prianie
 • Oznam - Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny 

  sa začínajú 1. apríla 2021 (štvrtok) a trvajú do 6. apríla 2021 (utorok).

  Vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda). 

 • Oznam - Organizácia vyučovania od 29.03. 2021 zostáva nezmenená

  Oznam - Organizácia vyučovania od 29.03. 2021 zostáva nezmenená.


  Vážení rodičia!


  Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 02.03.2021 (príloha č.1), jeho zmeny z dňa 19.03.2021 (príloha č.1a) opatrenia zriaďovateľa školy obce Beluša zo dňa 05.03.2021 (príloha č.2pokračuje od pondelka 29.03. 2021 prezenčná forma vyučovania v škole pre žiakov 1. stupňa. Platí nasledovné:


  1. stupeň:

  • Škola je prednostne otvorená pre žiakov 1.stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
  • Túto skutočnosť zákonní zástupcovia dokladujú čestným vyhlásením (príloha č.3), že osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto vyhlásenie je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do do 29.03. do 7:00hod. hod. triednemu učiteľovi.
  • V prípade žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.4). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 29.03.2021 pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi. Vyhlásenie v papierovej podobe bude pripravené k vypisovaniu pri vchode do školy.
  • Pre ostatných žiakov 1. stupňa, nakoľko personálno-prevádzkové podmienky školy umožňujú zabezpečiť prezenčné vzdelávanie aj pre nich, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.5). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 29.3.2021  pri vstupe do školy svojmu triednemu učiteľovi.
  • V platnosti naďalej ostáva, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie staršie ako 90 dní) alebo potvrdenie ak  osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  2. stupeň:

  • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   
  V Beluši, 26.03. 2021                       Ing. Edita Horváthová

                                                               riaditeľka školy   Prílohy:

  Príloha č.1: Rozhodnutie ministra školstva z 2.3.2021

  Príloha č.1a: Rozhodnutie ministra školstva z 19.3.2021

  Príloha č.2: Opatrenia zriaďovateľa

  Príloha č.3: Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca nemá možnosť vykonávať prácu z domu

  Príloha č.4: Čestné vyhlásenie - žiak bez podmienok na dištančné vzdelávanie

  Príloha č.5: Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.docx) / Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.pdf)

 • Deň vody
  22. 3. 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

  Aj tento rok sme si pripomenuli vzácnosť a nenahraditeľnosť vody pre život ľudí, zvierat, rastlín a fungovanie celej planéty. Žiaci sa oboznámili so správnym pitným režimom aj s problémom znečisťovania vodných tokov. Hravou formou si zopakovali podoby a kolobeh vody, skloňovali vodu vo všetkých tvaroch a pádoch. Deň bol poučný aj zábavný, proste celý modrý. ( M.P.)

 • Oznam - Organizácia vyučovania od 22.03.2021

  Oznam - Organizácia vyučovania od 22.03. 2021 zostáva nezmenená.

   

  Vážení rodičia!

   

  Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 02.03.2021 (príloha č.1)  a opatrenia zriaďovateľa školy obce Beluša zo dňa 05.03.2021 (príloha č.2) platí od 08.03.2021:

  1. stupeň:

  • Škola je prednostne otvorená pre žiakov 1.stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
  • Túto skutočnosť zákonní zástupcovia dokladujú čestným vyhlásením (príloha č.3), že osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto vyhlásenie je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 22.03.2021 do 7:00 hod. triednemu učiteľovi.
  • V prípade žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.4). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 22.03.2021  pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi. Vyhlásenie v papierovej podobe bude pripravené k vypisovaniu pri vchode do školy.
  • Pre ostatných žiakov 1. stupňa, nakoľko personálno-prevádzkové podmienky školy umožňujú zabezpečiť prezenčné vzdelávanie aj pre nich, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.5).  Toto vyhlásenie žiak odovzdá 22.3.2021  pri vstupe do školy svojmu triednemu učiteľovi.
  • V platnosti naďalej ostáva, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie staršie ako 90 dní) alebo potvrdenie ak  osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  2. stupeň:

  • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

   

   

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   

   

   

   

  V Beluši, 19.03. 2021                       Ing. Edita Horváthová

                                                               riaditeľka školy 

   

   

  Prílohy:

  Príloha č.1: Rozhodnutia ministra školstva

  Príloha č.2: Opatrenia zriaďovateľa

  Príloha č.3: Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca nemá možnosť vykonávať prácu z domu

  Príloha č.4: Čestné vyhlásenie - žiak bez podmienok na dištančné vzdelávanie

  Príloha č.5: Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.docx) / Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.pdf)

 • Marec - mesiac knihy
  17. 3. 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec - mesiac knihy.

  Čítam, čítaš, čítame,....Takto  vyzeralo vyučovanie počas Dňa knihy, ktorý sa uskutočnil na počesť Mesiaca knihy. Deti sa pochválili vlastnými knihami, odporučili ich kamarátom. Dozvedeli sa veľa nového o tom, ako knižka vzniká, aký dôležitý je spisovateľ, ilustrátor, ale najmä čitateľ. Spoznali nové rozprávky, zopakovali si tie viac známe. Vytvorili plagáty aj vlastné knižky. Niektoré dielka sa im podarilo dokonca zdramatizovať.  Deň s knihou bol pre všetkých poučný, inšpiratívny a hlavne zábavný. ( M.P.)

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Viac informácií najdete TU.

 • Oznam - Organizácia vyučovania od 15.03.2021

  Oznam - Organizácia vyučovania od 15.03. 2021 zostáva nezmenená.


  Vážení rodičia!


  Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 02.03.2021 (príloha č.1)  a opatrenia zriaďovateľa školy obce Beluša zo dňa 05.03.2021 (príloha č.2) platí od 08.03.2021:

  1. stupeň:

  • Škola je prednostne otvorená pre žiakov 1.stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
  • Túto skutočnosť zákonní zástupcovia dokladujú čestným vyhlásením (príloha č.3), že osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto vyhlásenie je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 15.03.2021 do 7:00 hod. triednemu učiteľovi.
  • V prípade žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.4). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 15.03.2021  pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi. Vyhlásenie v papierovej podobe bude pripravené k vypisovaniu pri vchode do školy.
  • Pre ostatných žiakov 1. stupňa, nakoľko personálno-prevádzkové podmienky školy umožňujú zabezpečiť prezenčné vzdelávanie aj pre nich podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.5).  Toto vyhlásenie žiak odovzdá 15.3.2021  pri vstupe do školy svojmu triednemu učiteľovi.
  • V platnosti naďalej ostáva, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie staršie ako 90 dní) alebo potvrdenie ak  osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  2. stupeň:

  • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   
  V Beluši, 12.03. 2021                       Ing. Edita Horváthová

                                                               riaditeľka školy   Prílohy:

  Príloha č.1: Rozhodnutia ministra školstva

  Príloha č.2: Opatrenia zriaďovateľa

  Príloha č.3: Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca nemá možnosť vykonávať prácu z domu

  Príloha č.4: Čestné vyhlásenie - žiak bez podmienok na dištančné vzdelávanie

  Príloha č.5: Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.docx) / Čestné vyhlásenie - ostatní žiaci 1. stupeň (.pdf)

 • Organizácia vyučovania od 08.03.2021

  Organizácia vyučovania od 08.03.2021


  Vážení rodičia!


  Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 02.03.2021 (príloha č.1)  a opatrenia zriaďovateľa školy obce Beluša zo dňa 05.03.2021 (príloha č.2) platí od 08.03.2021:

  1.stupeň:

  • Škola je prednostne otvorená pre žiakov 1.stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu
  • Túto skutočnosť zákonní zástupcovia dokladujú čestným vyhlásením (príloha č.3), že osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto vyhlásenie je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 08.03.2021 do 7:00 hod. triednemu učiteľovi.
  • V prípade žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, podpíše zákonný zástupca čestné vyhlásenie (príloha č.4). Toto vyhlásenie žiak odovzdá 08.03.2021  pri nástupe do školy svojmu triednemu učiteľovi. Vyhlásenie v papierovej podobe bude pripravené k vypisovaniu pri vchode do školy.
  • V platnosti naďalej ostáva, že aspoň jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie staršie ako 90 dní) alebo potvrdenie ak  osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

  2.stupeň:

  • Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   
  V Beluši, 05.03. 2021                                                                    Ing. Edita Horváthová

                                                               riaditeľka školy   Prílohy:

  Príloha č.1: Rozhodnutia ministra školstva

  Príloha č.2: Opatrenia zriaďovateľa

  Príloha č.3: Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca nemá možnosť vykonávať prácu z domu

  Príloha č.4: Čestné vyhlásenie - žiak bez podmienok na dištančné vzdelávanie
 • Organizácia vyučovania, ŠKD a ŠJ od 3.3.2021

  Organizácia vyučovania, ŠKD a ŠJ od 3.3.2021

   

  Prevádzka základnej školy 1. stupeň bude od 03.03.2021 fungovať prezenčnou formou vzdelávania pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu a tento fakt preukážu potvrdením od zamestnávateľa. 

  Pre deti 1. stupňa bude otvorený aj Školský klub detí pri Základnej škole Beluša a Školská jedáleň. 

  Pre 2. stupeň naďalej platí výučba dištančnou formou.

  Zákonný zástupca, alebo iná sprevádzajúca osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19.

  O aktuálnych informáciách vás budeme priebežne informovať.

  Príloha:

  Opatrenia obceBelusa_opatrenia_03_2021.pdf​​​​​​​


 • Organizácia vyučovania od 01.03.2021

  Organizácia vyučovania od 01.03.2021 sa nemení.

  V deň nástupu po víkende do školy je vždy nutné predložiť Čestné vyhlásenie od zákonných zástupcov (príloha č.1), alebo vyhlásenie poslať elektronicky cez EDUPAGE. Platnosť testu zákonného zástupcu je najviac 7 dní.

  Príloha č.1: Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_k_1.3.2021.docx​​​​​​​

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 22.02.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 22.02.2021

  Vážení rodičia!

  Od 22. februára 2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa riadneho rozvrhu a  pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. 

   

  • Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (resp. udelená výnimka testovania). Test nesmie byť starší ako 7 dní.
  • Testovanie sa uskutoční v sobotu 20.02.2021 na troch odberových miestach - telocvičňa ZŠ, KD Beluša, budova bývalej školskej jedálne, a to v čase od 8:00-20:00 hod. Prestávka od 12:00-13:00 hod. a o 17:00 -17:30 hod. 
  • Škola bude v deň nástupu opäť vyžadovať Čestné vyhlásenie od zákonných zástupcov (Príloha č.1). Žiaci budú pri vstupe do školy odovzdávať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o absolvovaní negatívneho testu. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je tiež možné vyplniť a poslať elektronicky prostredníctvom portálu EduPage v termíne do 22.02.2021 do 7:00 hod.
  • Pre žiakov 1.stupňa, ktorí z nejakých dôvodov nenastúpia na prezenčnú formu, nebude možné zabezpečiť plnohodnotné dištančné vzdelávanie doma. 
  • Žiaci vstupujú do budovy školy v čase od 7:00 do 7:40 hod. žiackym vchodom. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Prevádzka ŠKD  je zabezpečená v čase od 11:25 hod. do 15:30 hod., žiaci sa v oddeleniach nebudú premiešavať.
  • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov prezenčnej formy. V prípade, že žiak od 22.02.2021 do školy nenastúpi, je potrebné odhlásenie zo stravovania v školskej jedálni (pracovný deň vopred do 12:00 hod.).

   

  Žiaci 5. - 9. ročníka sa od 22. februára 2021 budú naďalej  vzdelávať dištančnou formou (podľa online rozvrhu doplneného offline samostatnou prácou žiakov).

  V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

   

  Znenie rozhodnutia MŠ SR :

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-2-2021/

   

  Príloha č.1: Čestné prehlásenie od zákonných zástupcov

   

   

   

  V Beluši, 19.02. 2021                                                                               Ing. Edita Horváthová

                 riaditeľka školy       

   

  Pokyny__od_22.02.21.doc

 • Oznam - jarné prázdniny

  Základná škola, Slatinská 3, Beluša 

  oznamuje rodičom, že

  jarné prázdniny v Trenčianskom kraji

  začínajú dňa 15. februára 2021 (pondelok) a končia 19. februára 2021 (piatok)

  Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 22. februára 2021 podľa platného rozvrhu. 

   

strana: