Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Učiteľ prvého stupňa základnej školy

Dátum nástupu:15.5.2020
Požiadavky:V zmysle § 84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola, Slatinská 3, Beluša
Adresa: Slatinská 3, 018 61 Beluša

Kategória: učiteľ prvého stupňa základnej školy
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného zamerania v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (LP/2019/615 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
Zoznam vyžadovaných dokladov:
žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, fotokópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, dobrý vzťah k deťom, pozitívny vzťah k práci, samostatnosť, ochota, flexibilnosť, samostatnosť a zodpovednosť, znalosť práce s PC Office
Predpokladaný termín nástupu: 1.6.2020
Pracovný pomer: na dobu určitú na zastupovanie počas MD a RD
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 338/2019, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 970,00 EUR pri 100% úväzku
Ďalšie informácie: 1 pracovné miesto na 100% úväzok

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.5.2020

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov spolu s ostatnými vyžadovanými dokladmi posielajte do 30.4.2020 na adresu školy: Základná škola Slatinská 3 Beluša, Slatinská 3, 018 61 Beluša alebo elektronicky na adresu: zs.belusa@stonline.sk.