Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Slatinská 3, Beluša
Adresa školySlatinská ulica č. 3, 01861 Beluša
Telefón+421424624691
E-mailzs.belusa@stonline.sk
WWW stránkazsbelusa.edupage.org
ZriaďovateľObec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľkaIng. Edita Horváthová 0948071045zs.belusa@stonline.sk
ZRŠ ISCED2Mgr. Miriam Bajzová042/4443894  
ZRŠ ISCED1 Mgr. Lýdia Hoštáková042/4443893 zs.belusa@stonline.sk
Výchovný poradcaMgr. Darina Mazáková042/4443893 zs.belusa@stonline.sk
Vedúca ŠJ Mária Kvašňovská042/4624518 skolskajedalen@zsbelusa.edu.sk
Vedúca ŠKD Eva Kukučiarová 0911398158zs.belusa@stonline.sk

Rada školy

Zloženie rady školy pri ZŠ v Beluši 2019/2020

Zástupcovia rodičov:

Ing. Erik Bednár predseda rady školy

Mgr. Erika Prostredná

Mgr. Mária Mušáková

Ing. Jozef Samaš

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Erika Mikulová podpredseda rady školy

Mgr. Jana Katríková

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Helena Veličová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Štefan Kukučka

Mária Matúšová

Jarmila Jancová

Ing. Peter Virga

Poradné orgány školy

Vedúci MZ 1.-2. ročník

PaedDr. Magdaléna Pagáčová

Vedúci MZ 3. a 4. ročník

Mgr. Andrea Loužecká

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

PaedDr. Gabriela Hoptová

Cudzí jazyk

Mgr. Jana Adamcová

Človek a príroda

Chémia

Biológia

Fyzika

Mgr. Marta Chlebanová

Človek a hodnoty

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Etická a náboženská výchova

Mgr. Jana Katríková

Matematika a práca s informác.

Mgr. Mária Siváková

Človek a svet práce, technika

Mgr. Stanislav Ostradický

Umenia a kultúra

Zdravie a pohyb

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova

Mgr. Marian Mika

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 534

Počet tried: 26


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333323326
počet žiakov686354556562436955534
z toho ŠVVP 41561177546
z toho v ŠKD58433831     170

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 77

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 67

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy a 8 ročné gymnáziá

Počet žiakov končiacich dochádzku v ZŠ: 57

Počet žiakov, ktorí dosiahli základné vzdelanie poskytované ZŠ: 55

Počet žiakov umiestnených na strenú školu: 55

Počet žiakov prijatých na 8 ročné gymnázium: 2

 

DRUH ŠKOLY

ODBOR

9.r.

5.r.

Gymnázium  Púchov

Gymnázium

2

2

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Gymnázium

2

 

Gymnázium Považská Bystrica

Gymnázium

7

 

Súkromné gymnázium FUTURUM Trenčín

Gymnázium

1

 

OA M. Hodžu Trenčín

Obchodná akadémia

1

 

OA Považská  Bystrica

Obchodná akadémia

4

 

SOŠ Dubnica n/Váhom

Mechanik nastavovač

1

 

SSOŠ I. Krasku, Púchov

Chemická informatika

Mechanik – machatronik

Mechanik počítačových sietí

Operátor gum. a plast. výroby

1

1

1

1

 

ŠUP Bratislava

Obrazová a zvuková tvorba

1

 

Dopravná akadémia Trenčín

Dopravná akadémia

Komerčný pracovník v doprave

1

1

 

SOŠ Pruské

Cukrár

Agropodnikanie – kynológia

1

1

 

SOŠ strojnícka  Považská Bystrica

Mechanik nastavovač

Mechanik elektrotechnik

3

1

 

SOŠ Slov. partizánov Považská Bystrica

Stolár

Tecnicko – administratívny pracovník

1

1

 

SOŠP sv. Benedikta a Svorada Trenčín

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

1

 

SPŠ Dubnica nad Váhom

Elektrotechnika

TIS v elektrotechnike

6

1

 

SPŠ Považská Bystrica

Informač. a sieť. technológie

Strojárstvo

6

1

 

SZŠ Považská Bystrica

Praktická sestra

4

 

SZŠ Trenčín

Zubný asistent

1

 

SŠUP Žilina

Fotografický dizajn

1

 

SOŠ lesn. a drev. Liptovský Hrádok

Lesníctvo – lesnícka prevádzka

1

 

SPOLU

 

55

3

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAHRBIODEJDVDOVETVFYZGEGGEGHUVCHEINFKAJLDV
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A1,72              
3.B1,44              
3.C1,5              
4.A1,82              
4.B1,78              
4.C1,61              
5.A1,61 1,26     1,13   1  
5.B1,45 1,18     1,14   1,09  
5.C1,5 1,28     1,11   1,06  
6.A1,71 1,52    1,431,33   1  
6.B1,95 1,86    1,681,32   1,14  
6.C2,33 1,94    1,51,5   1,06  
7.A1,82 1,59    1,452,05  1,451,18  
7.B2,52 1,95    22,48  2,141,33  
8.A2,08 1,64    1,441,72  1,881  
8.B1,44 1,44    1,321,16  1,81,12  
8.C1,89 1,68    1,631,79  2,051  
9.A1,59 1,71    1,291,35  1,471,061,33 
9.B1,95 1,75    1,451,9  1,51,152 
9.C2,22 1,83    1,611,33  1,51,061,31 

TriedaMATNBVNEJNEJ2OBNPVCPDAPVORGVRUJRUJ2SJLSPRSEESRL
1.A            1  
1.B            1  
1.C            1  
2.A1,27      1,05   1,181  
2.B1,19      1,14   1,291  
2.C1,3      1,2   1,451  
3.A1,28     1,06    1,561  
3.B1,06     1,31    1,311  
3.C1,61     1,28    1,561  
4.A1,84     1,29    2,161  
4.B1,78     1,33    1,781  
4.C1,78     1,11    1,671  
5.A2,09           1  
5.B2,05           1  
5.C2           1  
6.A1,67           1  
6.B2,32           1  
6.C2,61           1  
7.A1,64 1,29         1  
7.B2,76 1,64         1  
8.A2,32 1,75      1,2  1  
8.B2,08 1,56      1,27  1  
8.C1,74 2      1  1  
9.A2,35 2         1  
9.B2,1 1,63         1  
9.C2,56 1,8         1  

TriedaTHDTSV VLAVOAVUMVYV
1.A      
1.B      
1.C      
2.A      
2.B      
2.C      
3.A  1,17   
3.B  1,06   
3.C  1,28   
4.A  1,53   
4.B  1,61   
4.C  1,33   
5.A      
5.B      
5.C      
6.A      
6.B      
6.C      
7.A      
7.B      
8.A      
8.B      
8.C      
9.A      
9.B      
9.C      

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A22   
1.B21   
1.C22   
2.A21   
2.B21   
2.C20   
3.A18   
3.B18   
3.C17   
4.A18   
4.B18   
4.C18   
5.A23   
5.B22   
5.C17   
6.A21   
6.B23   
6.C18   
7.A22   
7.B21   
8.A25   
8.B25   
8.C19   
9.A17   
9.B20   
9.C18   

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A2269431,5569431,5500,00
1.B23101048,10101048,1000,00
1.C2275634,3675634,3600,00
2.A2279636,1879636,1800,00
2.B2170233,4370233,4300,00
2.C20100451,79100451,7900,00
3.A1872840,4472840,4400,00
3.B17108063,53108063,5300,00
3.C18105258,44105258,4400,00
4.A1984048,0684048,0600,00
4.B1874141,1774141,1700,00
4.C1867037,2267037,2200,00
5.A22110247,91110247,9100,00
5.B22139163,23139163,2300,00
5.C1955330,7255330,7200,00
6.A21131662,67131662,6700,00
6.B22118453,82118453,8200,00
6.C18109660,89109660,8900,00
7.A22139563,41139563,4100,00
7.B21137565,48137565,4800,00
8.A25129651,84129651,8400,00
8.B25171868,72171868,7200,00
8.C19133870,42133870,4200,00
9.A17111765,71111765,7100,00
9.B20171285,60171285,6000,00
9.C18171695,33171695,3300,00

Výsledky externých meraní

TESTOVANIE 9-2020

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 2020 nebude konať.

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333233326
šport.prípava        11

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3713
DPP101
Znížený úväzok61
ZPS21
Na dohodu26

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

KVALIFIKOVANOSŤ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKOV

V školskom roku 2019/2020 pôsobilo ku dňu 31.8.2020 na škole 49 pedagogických zamestnancov, z toho 7 vychovávateliek v ŠKD, 6 asistentov učiteľa, 2 špeciálni pedagógovia. Štyria pedagogický zamestnanci boli na materskej respektívne rodičovskej dovolenke. Súčasne na škole pracoval 1 odborný zamestnanec - školská psychologička.

 

ISCED1:     Nekvalifikovane odučené hodiny – 6,92 %

                     Kvalifikovane odučené hodiny – 93,08 %

 

ISCED2:     Nekvalifikovane odučené hodiny – 9,15 %

                     Kvalifikovane odučené hodiny – 90,85 %

 

ISCED1 a ISCED2 spolu:  Nekvalifikovane odučené hodiny – 7,19 %

                                              Kvalifikovane odučené hodiny – 92,81 %

Predmety vyučované nekvalifikovane

NEKVALIFIKOVANE    VYUČOVANÉ    PREDMETY, 2019/2020

Vyučujúci

Predmet /trieda

Počet hodín týždenne

Pavláková

AHR / 2.B

1

Riedl

SJL / 1.B

9

Riedl

MAT / 1.B

4

Riedl

PVO / 1.B

2

Riedl

LDV/ 1.B

1

Riedl

HUV / 1.B

1

Riedl

TSV / 1.B

2

SPOLU ISCED1

 

20

Černuchová

OBN / 6.C

1

Dobrotka

THD / 8.B

1

Dobrotka

THD / 9.B

1

Dolník

THD / 7.A

1

Dolník

THD / 7.B

1

Dolník

THD / 9.B

1

Dolník

THD / 9.C

1

Habánová

OBN / 6.B

1

Koyšová

HUV / 5.A

1

Koyšová

HUV / 5.B

1

Koyšová

HUV / 5.C

1

Koyšová

HUV / 6.A

1

Koyšová

HUV / 6.B

1

Koyšová

HUV / 6.C

1

Koyšová

HUV / 7.A

1

Koyšová

HUV / 7.B

1

Koyšová

HUV / 8.A

1

Koyšová

HUV / 8.B

1

Koyšová

HUV / 8.C

1

Koyšová

VYV / 8.B

1

Mika

THD / 6.A

2

Mika

THD / 6.B

2

Mika

THD / 6.C

2

Mika

THD / 9.B

1

Novosád

THD / 5.A

2

Novosád

THD / 5.B

2

Novosád

THD / 8.A

1

Novosád

THD / 8.B

1

Novosád

THD / 8.C

1

Pastorková

RGV / 7.roč.

2

Pastorková

RGV / 8.roč.

2

Pastorková

VYV / 5.B

2

Pastorková

VYV / 8.A

1

Valášková

THD / 5.B

2

Valášková

THD / 8.A

1

SPOLU   ISCED2

 

44

SPOLU   ISCED1,2

 

64

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Škola má vypracovaný " Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na roky 2020-2024 ",

schválený zriaďovateľom školy Obcou Beluša .

Pedagógovia si budú dopĺňať vzdelanie funkčné, inovačne funkčné, adaptačné, aktualizačné, atestačné. Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu.

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

PREHĽAD  VÝSLEDKOV  SÚŤAŽÍ  A OLYMPIÁD  V ŠKOLSKOM  ROKU  2019/2020

ISCED1 - SÚŤAŽE , VÝSLEDKY  A UMIESTNENIA

MZ 1. A 2. ROČNÍK

P.Č.

názov súťaže

Vyhlasuje

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

meno učiteľa

1.

Klokanko

Nezisková organizácia Talentída

66

8.6.2020

K.Komár 2.B

T. Oravec 2.C

M. Dúbravka1.A

 

 

úspešní riešitelia

Ri

Sl

Sv

 

MZ 3. A 4. ROČNÍK

P.Č.

Názov súťaže

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

meno učiteľa

1.

Všetkovedko

58

28.11. 2019

 2.– 4. r.

 

 

Mk

2.

Vybíjaná

13

27.11. 2019

žiaci  4.r.

regionálne kolo

3.m.

MK

3.

Pytagoriáda

35

10.12. 2019

3. a 4.r.

školské kolo

 

Pa

4.

Šaliansky Maťko

 

27.1. 2020

Petronela Pastorková,

3.A

okresné kolo

 

Fa

5.

Hviezdoslavov Kubín

18

19. 2. 2012

 

školské kolo

 

Pa

 

6.

Matematický Klokan

104 ž.1.st.

15 ž. 2.st.

 

8. – 12.6. 2020

Liliana Šarlayová, 3.B

Terézia Slobodníková, 4.C

 

úspešní riešitelia

Pa

 

ISCED2 - SÚŤAŽE , VÝSLEDKY  A UMIESTNENIA

 

PK   JAZYK   A   KOMUNIKÁCIA   -  Slovenský jazyk a literatúra

 

P.Č.

názov súťaže

Vyhlasuje

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

meno učiteľa

1.

Šaliansky Maťko

 

1

Január 2020

Synak Matej

 OK

-        

 Kt

 

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa neuskutočnilo pre mimoriadnu situáciu.

Dve žiačky školy sa zapojili do súťaže vo vlastnej tvorbe – Mladá slovenská poviedka. Vyhodnotenie súťaže bude až v septembri.

 

PK   JAZYK   A   KOMUNIKÁCIA   -  Cudzie jazyky

P.Č.

názov súťaže

Vyhlasuje

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

 

meno učiteľa

1.

Olympiáda ANJ

MŠVVaŠ SR

8 (1A)

15.1.2020

Matej Synák 6.A (kategória 1A)

okresná

7. miesto

Do

2.

Olympiáda ANJ

MŠVVaŠ SR

7 (1B)

15.1.2020

Ema Svatíková 9.B (kategória 1B)

okresná

3. miesto

Ce

3.

Olympiáda NEJ

MŠVVaŠ SR

1 (1B)

11.2.2020

Yorick Pochlopeň 8.C

(kategória 1B)

krajská

1.miesto

 

Če

 

4.

Olympiáda NEJ

MŠVVaŠ SR

1 (1C)

11.2.2020

Lýdia Bodorová 8.C

(kategória 1C)

krajská

3.miesto

 

Če

 

5.

Jazyková súťaž Gaming decatlon

Futurum Trenčín

3

14.2.2020

Nina Tomášová 9.C

Šimon Kopšík  9.B

Ema Svatíková 9.B

nepostupová

1.miesto

Če, Za

 

 

PK   MATEMATIKA  A PRÁCA  S INFORMÁCIAMI

 

P.Č.

názov súťaže

Vyhlasuje

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

meno učiteľa

1.

Olympiáda MAT

5.roč.

SkMO

3

29.1.2020

 

 

Žiaden žiak

Oblastné kolo

 

 

 

 

 

 

2.

Olympiáda MAT

9.roč.

SkMO

2

29.1.2020

 

 

 Š. Ftorek- 9.B

 

Oblastné kolo

Krajské kolo

 

10.miesto

 

neúspešný

Vi

3.

Pytagoriáda

5.roč.

IUVENTA

18

Neuskutočnila sa

 

 

V. Miková

M.Musil

M. Šedík

 Oblastné kolo

 

 

Chl,

Dr

4.

Pytagoriáda

6.roč.

IUVENTA

24

Neuskutočnila sa

 

 

D.Zetochová

A. Mesiačková

M.Tomáš

Oblastné kolo

 

 

 

5.

Pytagoriáda

7.roč.

IUVENTA

8

 

Neuskutočnila sa

 

S. Vavríková

Oblastné kolo

 

 

 

 

 

6.

Pytagoriáda

8.roč.

IUVENTA

9

Neuskutočnila sa

 

L.Lazová

 

Oblastné kolo

 

 

 

 

7.

Matematický Klokan

 

48

online

M

 

Medzinárodná súťaž

 

 

8.

Náboj Junior

Gymnázium Púchov

11žiakov- 3 tímy

22.11.2020

 

M.Kabzanová,Š.Ftorek,A.Bellan-9.B,  J.Ha Van-9.A

Adamička,Veliký, Ftorek,Lezová-8.C

Bodorová,Zbranková,Maček, Ruček-8.C

Oblastné kolo

3.miesto

 

Vi

 

PK  ČLOVEK   A   PRÍRODA

P.č

Názov súťaže

Vyhlasuje

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

meno učiteľa

1.

Olympiáda

CHE

MŠVVaŠ SR, online

4

7.5.2020

 

 

28.5.2020

Martinková 9.A

Ftorek, 9.B

Kabzanová, 9.B

Martinková 9.A

regionálna

úspešní riešitelia

krajská

2.miesto

 

6. miesto

Vi

 

PK  ČLOVEK  A SPOLOČNOSŤ

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením vírusu COVID19 sa v tomto školskom roku nestihli uskutočniť školské ani okresné kolá geografickej olympiády, dejepisnej olympiády, ani ostatné biblické súťaže, ktoré po iné školské roky prebiehajú vždy v jarnom období.

PK  ČLOVEK  A SVET  PRÁCE

 

Žiaci 8. ročníka Patric Daniel Janíkov a Juraj Rúček sa zúčastnili Okresného kola Technickej olympiády. Skončili ako neúspešní riešitelia.

Žiak 6. ročníka Matej Tomáš obsadil pekné 2. miesto v okresnom kole Technickej olympiády, žiačka Veronika Lazová bola v okresnom kole neúspešná.

 

PK  ZDRAVIE A POHYB, UMENIE A KULTÚRA

P.Č.

názov súťaže

Vyhlasuje

Počet zapojených  žiakov

Hlavná súťaž konaná dňa

Najlepšie umiestnenia

meno žiaka a trieda

úroveň

umiestnenie

meno učiteľa

2.

Stolný tenis

MŠ SR

3

22.10.2019

K. Turzová98.C

S. Kukučková 9.C

V. Turzová 7.A

okresné

3. miesto

 Mi

3.

Stolný tenis

MŠ SR

3

23.10.2019

K. Vyhnička 8.A

A. Hrevuš 8.A

A Barcik 8.A

okresné

2. miesto

 Mi

6.

Vybíjaná

MŠ SR

12

29.11.2019

Dievčatá 5.A, 5.B, 5.C,  6.A, 6.B, 6.C 7.A,

okresné

3. miesto

Sk

7.

Basketbal

MŠ SR

8

05.12.2019

Chlapci 8.C, 9.C

okresné

1.miesto

No

8.

Basketbal

MŠ SR

6

06.03.2020

Chlapci 8.C, 9.C

regionálne

3.miesto

No

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

AKTIVITY  A  PREZENTÁCIA  NA  VEREJNOSTI, 2019/2020

     Naša škola má aktivovanú svoju webovú stránku (www.zsbelusa.edupage.org) na ktorej sú sprístupnené všetky informácie o našej škole  a o všetkých aktivitách poriadaných v priebehu školského roku. Informácie o živote školy a jej aktivitách sú prezentované priebežne v školskom časopise Školoviny a  v regionálnych médiách – Belušan, Naša Beluša, Považské noviny, My.

 

V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti absolvovali žiaci tieto exkurzie:

·         Hvezdáreň a planetarium v Kysuckom Novom Meste,

·         Obecná knižnica v Beluši, kostol sv. Alžbety v Beluši, výstava poriadaná Zväzom drobnochovateľov v Beluši,

 

V rámci kultúrnych aktivit žiaci 3. až 7 ročníka absolvovali divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom “Stories”.

 

Ďalšie aktivity poriadané školou:

·         V októbri 2019  sa uskutočnil v škole Európsky deň rodičov a školy.

·         V mesiaci október 2019 sa uskutočnili activity ku Dňu školských knižníc – rovesnícke vzdelávanie.

·         V mesiaci november 2019 sa uskutočnil na škole základný plavecký výcvik žiakov 3.ročníka v Mestskej plavárni v Púchove.

·         V novembri 2019 sa uskutočnila Pasovačka prvákov v KD Beluša, Pasovačka druhákov za členov školskej knižnice.

·         V mesiaci december 2019 sa uskutočnil korčuliarský výcvik žiakov 2.ročníka na Zimnom štadióne v Púchove.

·         V decembri 2019 sme si pripomenuli aj ľudové tradície formou Lucií a Mikuláša na škole.

·         Dňa 4.12.2019 usporiadala škola v KD v Beluši tradičné Vianočné trhy, ktoré v tomto školskom roku zaznamenali rekordnú návštevnosť.

·         V kultúrnom dome v Beluši  sa dňa 19.12. 2019  uskutočnil Školské vianočné predstavenie pod názvom FREESTYLE.

·         V mesiaci január 2020 sa uskutočnil základný LVVK žiakov 7.ročníka v lyžiarskom stredisku Donovaly.

·         V mesiaci február 2020 prebehla na škole tradičná Valentínska pošta.

·         9. rodičovský ples rodičov a školy sa uskutočnil 15.02. 2020.

·         21.2.2020 sa uskutočnil na ISCED1 Školský karneval spojený s pochovávaním basy.

·         Žiaci ISCED1 sa viackrát zúčastnili koncertného vystúpenia detí zo ZUŠ Púchov, ZUŠ Bolešov.

·         Žiaci 8. a 9.ročníkov sa zúčastnili prednášok a besied, zameraných na ďalšiu Proforientáciu žiakov (kam ďalej po skončení ZŠ). Zároveň sa žiaci 9.ročníkov v októbri 2019 zúčastnili burzy profesií v Trenčíne pod názvom “Stredoškolák”.

V rámci enviromentálnej výchovy  sme sa zamerali na vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu.  Zorganizovali sme v škole aktivíty ku Dňu jablka a Dňu zvierat. V mesiaci november 2019 sa uskutočnil na škole organizovaný hromadný zber papiera. Okrem neho žiaci priebežne počas celého školského roka triedia odpad, na čo slúžia zberné nádoby (na sklo, plast, kompost, papier, použité tuškové batérie, zmiešaný odpad).

 

V rámci vyučovacieho procesu sme podporovali u detí zdravý životný štýl  formou rozhlasových relácií, triednických hodín a aktivít na jednotlivých vyučovacích hodinách.

 

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu absolvovali žiaci 7. ročníka (dievčatá osobitne, chlapci osobitne) program „Čas premien“, zameraný na obdobie adolescencie a dospievania detí.

 

PREVENCIA  ŠIKANOVANIA:

V tomto školskom roku sa v rámci všetkých predmetov pozornosť sústredila hlavne na prevenciu šikanovania..

Aktivity na prevenciu šikanovania:

Triedny učiteľ: dotazník – Ako poznám svoju triedu, video – Šikana v škole + diskusia, praktická aktivita

Školská psychologička: workshop – Čo je a čo nie je šikanovanie  

Informatika: Kyberšikana a nebezpečenstvo internetu

Telesná výchova: Buď fair play! 

Výtvarná výchova: Stop násiliu a šikanovaniu. Svet bez násilia

Občianska náuka: Všetci sme si rovní, každý máme rovnaké práva

Slovenský jazyk: Priateľstvo a jeho zmysel v živote človeka- tvorba literárnych diel  

Dejepis: Morálne vlastnosti panovníkov a vládcov – kto nám vládne

Geografia: Mapa smutných krajín

Cudzie jazyky: Spolu to zvládneme, Jazyky sú rôzne - ľudia sme rovnakí

Náboženská výchova: Pán Boh nás má rovnako rád

Chémia: Je v každodennom živote každého

Fyzika: Aj zákony platia pre všetkých rovnako

 

Dôraz sme kládli na 8.- 9. ročník, kde sme sa sústredili hlavne na extrémizmus, rešpektovanie ľudských práv, poukazovali na porušovanie ľudských práv v živote človeka i v spoločnosti . 

- príprava nástenných novín – zameranie : ľudské práva, rasizmus

                                                                     drogy a zdravý životný štýl

                                                                     pomoc pri riešení problémov ( akýchkoľvek)

Extrémizmus

December 2019 – Mesiac ľudských práv – aktivity zamerané na ľudské práva- hodiny OBN

- Deň ľudských práv – rozhlasová relácia 

workshop : Zlé správanie – 7.B – preventívna aktivita – realizované školskou psychologičkou                                                                                                                             - Ako zdravo žiť -  výtvarné spracovanie témy žiakmi 5.-6. roč.

Preventívna  aktivita v triedach –Kyberšikanovanie , grooming- školská psychologička                                                   

- žiaci 9.ročníkov sa zúčastnili besedy s p. Šipulovou na tému Druhá svetová vojna a holokaust

- žiaci 9.ročníka boli znovu oboznámení s problematikou  nebezpečenstva používania  alkoholu, energetických nápojov a fajčenia

 

     Všetkými spomenutými aktivitami chceme rozvíjať pozitívny obraz školy, pozývať rodičov a verejnosť do školy a zapájať ich do aktivít  školy.

 

     Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v termíne od 13.3. 2020 do konca školského roka nebolo možné uskutočniť viaceré naplánované exkurzie, divadelné predstavenia, výlety a aktivity poriadané školou v jednotlivých ročníkoch.

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

1. Projekt „Spoločnými silami cez prekážky k úspechu “

Kód výzvy:OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V školskom roku 2017/2018 sme žiadali o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie nových pracovných miest. ( asistenta učiteľa, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa) na škole na obdobie troch rokov z dôvodu toho, že MŠ SR nám nepridelilo finančné prostriedky na asistentov učiteľa v požadovanej výške. Projekt bol schválený na tri roky v sume 252 000 Eur, spolufinancovanie obcou Beluša je 5 % , čo je suma 12 600 Eur. Od 01.06. 2018 pracuje na plný úväzok v škole 5 asistentov učiteľa, školský špeciálny pedagóg ,školský psychológ. Sú veľmi potrební, pretože sa nám stále zvyšuje počet žiakov so špeciálno -výchovno -vzdelávacími potrebami.

2. Projekt „ Cesta k modernému vzdelaniu“

Kód výzvy : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Projekt je zameraný na rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov počas mimoškolskej (krúžkovej) činnosti, pre ktorú sme si budeme tvoriť a inovovať učebné materiály a texty tak, aby sme dosiahli zlepšenie študijných výsledkov žiakov. Taktiež plánujeme pre pedagogických zamestnancov vzdelávanie v oblasti tvorby interaktívnych učebných materiálov a školenie na prácu s IKT technikou a interaktívnymi tabuľami. Školenia majú dopomôcť k tomu, aby vytvárané učebné materiály boli pútavé, inovatívne. V projekte chceme tiež inovovať a vytvárať učebné materiály s využitím zakúpených počítačov, didaktických pomôcok. Oprávnené výdavky projektu sú v sume 139 007,04 Eura. Spolufinancovanie obcou Beluša 5%, čo je suma 6 950.35 Eur. Projekt sme začali realizovať od 01.0.4 2019.

3. Projekt „Zlepšenie technického vybavenia- ZŠ Beluša

Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok vzdelávania žiakov zlepšením technického vybavenia školskej knižnice ,jazykovej učebne, učebne IKT, učebne techniky, fyzikálnej, biologickej a chemickej.

Prijímateľ : Obec Beluša- ZŠ Beluša

Nenávratný finančný príspevok: 176 413,22 EUR

.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 v škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola pozostáva z troch samostatných budov, pričom veľká telocvičňa a hlavná budova sú prepojené chodbou. Zriaďovateľ školy- obec Beluša zabezpečil 4 značky na ceste prvej triedy, ktoré upozorňujú, že v blízkosti je škola. Dve značky sú priamo na ceste. Taktiež vybudoval pri hlavnom vchode chodník, ktorý využijú žiaci prichádzajúci z obce Hloža a žiaci, ktorých rodičia vozia do školy. Tieto opatrenia zabezpečia bezpečný prechod žiakov.

V roku 2019 sa uskutočnilo rozšírenie parkovacích miest pred školou pre zamestnancov školy.

Telocvičňa zatvorená z dôvodu havarijného stavu sa začala v auguste 2015 rekonštruovať, v apríli 2017 bola dokončená a skolaudovaná. V areáli školy je altánok, bylinková špirála, hmatový chodník, ovocný sad, lavičky, odpadkové koše. Škola je vykurovaná plynovým kúrením, napojená na verejný vodovod a elektrickú sieť.

V škole sú odborné učebne:

3 PC- v týchto učebniach 40 PC a notebookov.

Odborná učebňa chémie a fyziky s interaktívnou tabuľou.

V jazykovom laboratóriu je 16 notebookov a softvér pre výučbu cudzích jazykov.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka využívajú na hodinách technickej výchovy dielne.

Školník má k dispozícii vlastné dielnu, kde môže vykonávať bežné opravy menšieho charakteru. Celá škola je pokrytá prístupom k internetu.

Ku škole neodmysliteľne patrí školská knižnica s knižničným fondom potrebným pre výchovno - vzdelávací proces. V školskom roku 2014/2015 sme ju aj s finančnou pomocou rodičovského združenia zmodernizovali. Rodičovské združenie prispieva každoročne na nákup kníh do knižnice.

Nový nábytok do tried ISCED 2 sme zakúpili s finančnou pomocou rodičovského združenia

Budova pre vyučovanie ISCED1 prešla kompletnou rekonštrukciou, triedy sú zariadené nábytkom, ktorý zodpovedá psychohygienickým zásadám.

Obec Beluša poskytla finančné prostriedky v roku 2016 na výmenu okien, ktoré boli v najhoršom stave.V júni 2018 sme začali s výmenou okien a vchodových dverí, práce boli dokončene v mesiaci september. Finančné prostriedky v sume 94 000 Eur poskytla obce Beluša. V zlom technickom stave je elektrické vedenie v budove ISCED 2.

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni. Kuchyňa a jedáleň spĺňajú všetky hygienické požiadavky. Nakoľko sa nám zvyšuje počet stravníkov, počet miest v jedálni je nepostačujúci. Obec Beluša dala vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity školskej jedálne. Realizácia prístavby školskej jedálne začala v mesiaci apríl, dokončená bola v mesiaci august 2018. Kapacita jedálne bola rozšírená o 50 miest. V školskej jadálni sa naraz môže naobedovať 120 stravníkov.

Pred vstupom do budov školy sú nainštalované priemyselné kamery, ktoré monitorujú časť školského dvora. Kamery sú nainštalované na chodbách ISCED 2 ,v šatni a telocvični z dôvodu bezpečnosti žiakov a ochrany majetku školy.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

5. Finančné prostriedky obce na prevádzku školskej jedálne a školského klubu detí

5. Finančné prostriedky získané z projektov

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

1. Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program sú zmyslu plné, využiteľné pre ďalšie štúdium

2. Škola sleduje vlastné spôsoby dosahovania cieľov a usiluje sa o čo najlepšie naplnenie očakávaní a potrieb

3. Usilujeme sa o zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov

4. Cieľom je zlepšiť kvalitu školy , urobiť školu čo najlepším miestom pre učenie sa

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- vyučovanie v súlade so stratégiami a zameraním školy

- zavádzanie niektorých prvkov alternatívnych modelov vyučovania

- priateľská a podporujúca atmosféra v škole

- organizovanie zaujímavých aktivít v rámci i mimo vyučovania

- pestrá mimoškolská činnosť

- spolupráca s rodičmi a s verejnosťou

- ďalšie vzdelávanie učiteľov

Oblasti, v ktorých má škola rezervy:

- testovania žiakov

- rôznu individuálnu efektívnosť členov pedagogického zboru na rozvoji školy a budovaní kultúry školy

Príležitosti:

Škola hľadá možnosti svojho ďalšieho kvalitatívneho rozvoja. Stálym cieľom je zvyšovanie kvality výchovnovzdelávacieho procesu a zvyšovanie počtu žiakov a reputácie školy. Aktivity školy sú smerované k žiackej, rodičovskej i širšej verejnosti

Ohrozenia:

Zámery školy sú postavené na reálnom základe. Demografický vývoj je jedným z faktorov, ktorý môže ovplyvniť plnenie týchto zámerov ako aj nedocenenie práce učiteľov v spoločnosti.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Škola ponúka vyhovujúce hygienické podmienky. Dodržiava časový režim prestávok. Veľkosť a vybavenie tried, učební a sociálnych zariadení vyhovujú legislatívnym normám. Žiaci majú zabezpečenú stravu a pohyb podľa predpísaných noriem. Škola zabezpečuje pitný režim. Každý žiak na ISCED2 disponuje vlastnou šatníkovou skrinkou.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

 

ZÁUJMOVÁ  ČINNOSŤ  V ŠKOLSKOM ROKU  2019/20

 

Počet žiakov v škol. roku 2019/20 k 1.9.2019: 528 žiakov

Počet krúžkov: 13 školských + 6 projektových krúžkov = 19 krúžkov

Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžok:

                            229 ž. (škol.krúž.) + 83 ž. (projekt. krúž.) = 312 žiakov

Percentuálne vyjadrenie: 59,1% žiakov navštevovalo krúžok

 

 

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE  V ŠKOL. ROKU 2019/20

 

1.

Tanečný krúžok „Smajlík

Mgr.Fusková

2.

Tanečno - pohybový krúžok

Mgr. Svítková

3.

Kreatívne tvorenie

Mgr. Hrenáková

4.

Futbal

pán Boháčik

5.

Detská atletika

Mgr. Novosád

6.

Malý futbal

Mgr. Novosád

7.

Volejbal

Mgr. Mika

8.

Bedminton

Mgr. Mika

9.

Testovanie s úsmevom 

Mgr. Schwartzová

Mgr. Siváková

10.

Testovanie prevažne vážne (SJL, MAT)

Mgr. Dobrotka

Mgr. Virga

11.

Zábavné testovanie 

PaedDr. Hoptová

12.

Školský časopis

Mgr. Schwartzová

13.

Varíme zdravo a tvorivé dielne

Mgr. Valášková

Mgr. Zacková

 

Na škole pracovalo v škol. roku 2019/20 týchto 6 projektových krúžkov:

1.    Keď knihy rozprávajú  - PaedDr. Hoptová

2.    Odvážny prírodovedec – Mgr. Dolník

3.    Tvorivé divadielko – Mgr. Schwartzová

4.     Potulky matematikou – Mgr. Chlebanová

5.    Čaro slova – Mgr. Dobrotka

6.    Čitateľská dielňa – Mgr. Fabušová

 

ČINNOSŤ  KRÚŽKOV  Z HĽADISKA ČASOVEJ DOTÁCIE:

Časová dotácia krúžku na jeden školský rok je 60 hodín (1 hod.=60 min.). Za  týždeň sú  dve 60 minútové hodiny. Väčšina krúžkov pracovala jeden deň v týždni (120 minút).

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy alebo o účasť rodičov na pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Aktivity školy, súvisiace so zapojením rodičov do života školy, sú zamerané na oblasť komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o živote školy, triedy a vyučovacích výsledkoch, o tom ako sa dieťaťu v škole i mimo nej darí. Komunikácia nie je jednosmerná od školy k rodičom, ale obojsmerná a jej súčasťou je pravidelná spätná väzba.

Organizujeme vzdelávacie a zážitkové podujatia, ktoré poskytujú rodičom možnosť spoznať hlbšie filozofiu školy, spôsoby učenia.

Dôležitou oblasťou spolupráce je aj proces samotného učenia a vyučovania, priame zapájanie rodičov do vyučovania v triedach, na exkurziách, v tvorivých dielňach, škole v prírode, v ďalších mimoškolských aktivitách a podobne. Bez rodičov, starých rodičov si nevieme predstaviť celoškolské aktivity, ako sú akadémie, prezentácie projektov, výstavy, spoločenské a športové stretnutia organizované školou.

Informácie sú zverejnené na webovej stránke školy: www.zs.belusa.edupage.org

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(Púchov, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom) Metodickým centrom (Trenčín)Útvarom policajného zboru Považská Bystrica)Krajským školským úradom (Trenčín)Regionálnym ústavom národného zdravia (Považská Bystrica)Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Púchov, Považská Bystrica) zvyšuje kvalitu školy.

Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce je aj spolupráca s miestnou knižnicou,s klubom dôchodcov, s DHZ, s kynologickým klubom.

Za povšimnutie stojí aj spolupráca s materskou školu. Budúci prváčikovia navštevujú našu školu . Škola sa zúčastňuje rodičovských združení na MŠ, kde informuje rodičov o činnosti školy, o aktivitách školy o možnostiach štúdia na našej škole.

Spoluprácou so zriaďovateľom zabezpečujeme kvalitné a moderné podmienky pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov.

Spolupracujeme i s inštitúciami pre ďalšie vzdelávanie : MPC Trenčín, ŠPÚ Bratislava ,Výpočtové stredisko Michalovce.

ZŠ sa aktívne podieľa na verejnom a kultúrnom živote obce a to nasledovne:

- príprava programov na obecné podujatia

- posedenia pre dôchodcov a klientov ZOS Beluša, Deň matiek, stavanie mája, vítanie

Mikuláša a pod.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Ing. Edita Horváthová

V Beluši, 24. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 01.10. 2020

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválená zriaďovateľom školy :