Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Edita Horváthová Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 41
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Adamcová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 31
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni ZŠ 15
Mgr. Michal Dobrotka Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Matej Dolník Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Terézia Drábiková Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2.st.ZŠ: MAT 30 30
Mgr. Anna Fabušová Učíme sa učiť sa prostredníctvom LMS Moodle 10 10
Mgr. Monika Fusková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10 10
PaedDr. Gabriela Hoptová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Marta Chlebanová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 31
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Mgr. Jana Katríková Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 31
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lucia Koyšová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 0 1
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 0
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni ZŠ 1
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Eva Kukučiarová čností prostredníctvom výtvarných aktivít vo výchove mimo vyučovania 2 26
Aktivizujúce metódy vo výchove (ic význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Darina Mazáková Výchovný poradca 47 72
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Mgr. Anton Novosád Lyžiarsky inštruktorský kurzzjazdového lyžovania 0 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Stanislav Ostradický Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na ZŠ 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Barbora Riedl Anglický jazyk pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania 25 25
Mgr. Silvia Schwartzová Rozširujúce štúdium - Učiteľstvo SJL (na ZŠ a SŠ) 60 60
Mgr. Mária Siváková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 31
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Peter Šofránko Bezpečná práca s internetom 0 4
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 0
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 0
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 4
Mgr. Marián Virga Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 62
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 4


© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2021