Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Mgr. Darina Mazáková školský špeciálny pedagóg pre 1. stupeň

Tel. č. : 0951 180 842
E-mail:
darina.mazakova@zsbelusa.edu.sk
 

Konzultačné hodiny :

každý deň ráno od: 7,00 – 7,45 hod.

        popoludní od: 13,30 – 15,00 hod.

 

Mgr. Gabriela Chovancová školský špeciálny pedagóg pre 2. stupeň

Tel. č. : 0904049256
E-mail: gabrielitka@centrum.sk

 

Konzultačné hodiny :

každý deň ráno od: 7,30 – 7,45 hod.

        popoludní od: 13,30 – 15,30 hod.

                                                                    
 (termín konzultácie je možné dohodnúť si aj individuálne telefonicky, alebo mailom)

 

 

"Je potrebné si uvedomiť, že prvoradé je vždy dieťa, jeho zdravý psychický vývin a budúcnosť“

   

Čo znamená integrácia - začlenenie?

 

Znamená včlenenie, zaradenie zdravotne znevýhodneného (dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

          Sú to deti, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti, ktorým  boli odborníkmi diagnostikované vývinové poruchy učenia a správania:  

DYSLEXIA – porucha čítania 
DYSGRAFIA – porucha písania 
DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu 
DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností 

ADD – porucha pozornosti, 
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 
HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť

NKS – narušená komunikačná schopnosť

DYSLEXIA

– je porucha prejavujúca sa v čítaní. Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia. 
Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.

Prejavy:

• zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ... 
• zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g... 
• zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l 
• zámena poradia písmen v čítaných slovách 
• vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova 
• ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu 
• nerozlišovanie kvality písmen, slabík / zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík /

 DYSGRAFIA

– je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania. 
Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.

Prejavy:

• nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen 
• dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť 
• nesprávny sklon písma 
• zrkadlové tvary písmen 
• zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l,

DYSORTOGRAFIA

– je porucha učenia prejavujúca sa v pravopise. Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.

Prejavy:

• ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li
• písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom 
• problematika krátkych a dlhých samohlások 
• nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen 
• nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách

 DYSKALKÚLIA 

– je porucha matematických schopností. 
Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

Prejavy:

• dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi 
• dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď. 
• nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla 
• nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle 
• má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel /píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly/ 
• dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie... 
• geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov

 ADHD

– je porucha pozornosti s hyperaktivitou. 
Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

Prejavy:

• dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné 
• často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút 
• má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené 
• dieťa je ťažko ovládateľné

 ADD

- je porucha pozornosti. 
V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť. Sú to deti, ktoré potrebujú rovnako ako deti s ADHD veľmi citlivý prístup, podporu, motiváciu a v niektorých prípadoch a situáciách možno i konkrétny návod na to, ako sa majú správať.

Prejavy:

• je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné 
• mnohokrát ide o plachého samotára 
• taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti

HYPOAKTIVITA

– je celková spomalenosť dieťaťa

Prejavy:

• dieťa je pomalé, ťažkopádne, neobratné 
• je to skôr plachý samotár 
• je mnohokrát bez záujmu

Na liečenie týchto porúch sa musí podieľať tím odborníkov ako sú: 
detský lekár, detský neurológ, detský psychológ, detský psychiater, špeciálny pedagóg

 

Našou úlohou je :

 • podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní,
 • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií,
 • poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa,
 • spolupracovať s poradenskými zaradeniami a odbornými pracovníkmi,
 • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so psychológom) uskutočňovať potrebné intervencie,
 • podieľať sa na vypracovaní metodických materiálov pre potreby učiteľov a rodičov,
 • spolupracovať s rodičmi v záujme zlepšenia školského prospechu a správania detí, školskej pripravenosti detí,
 • implementovať moderné metódy a techniky v starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do praxe.
 • účasť na zápise nových prvákov
 • depistáž 
 • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine
 • odporučať rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
 • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.)
 • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.).

 

Ako  pracujeme?

•          individuálne – v učebni školského špeciálneho pedagóga. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,

•          individuálne priamo na vyučovacej hodine,

 

Čo môžeme ešte pre Vás urobiť ?

•          prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa,

•          realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa,

•          navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť),

•          poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole,

•          pravidelné konzultácie.

 Ak máte viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, radi sa s Vami stretnem osobne, môžeme komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.