Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Výchovný poradca

Výchovný a kariérový poradca

Výchovný poradca

Mgr. Darina Mazáková

Konzultačné hodiny:

každý deň:  7,00 – 7,45 h.

                     12,30 – 14,00 h.

Štvrtok:       13,30 – 15,00 h.

 

Tel. č. :  0951 180 842
E-mail:   darinamazakova@gmail.com
Miesto:  v budove 1. stupňa – v kabinete školského špeciálneho pedagóga
 (termín konzultácie je možné dohodnúť si aj individuálne telefonicky, alebo mailom, aj mimo konzultačných hodín)

Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu

Výchovný poradca:

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

 Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:

 • pedagogické
 • psychologické
 • sociálne
 • psychoterapeutické
 • reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.

Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:

 • Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR
 • Plánom práce školy
 • Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

 

 

 Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:

 1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
  a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
  b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 2. V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
 3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
 4. Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
 5. Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

 

POKYNY PRE DEVIATAKOV

  1. Sleduj nové informácie na nástenke výchovného poradcu na škole.
  2. Prečítaj si popisy najbežnejších profesií na Slovensku (www.pozicie.sk).
  3. Sleduj naplnenosť stredných škôl (www.svs.edu.sk).
  4. Sleduj informačný portál rezortu školstva (www.iedu.sk) – sekcia poradenstvo – kariérové – výber strednej školy.
  5. „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve v SR. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy.
  6. Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na www.potrebyovp.sk
  7. Sleduj http://www.hrdinaremesla.sk
  1.