Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1. ročníka

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Slatinská 3, Beluša

 

Slatinská 3, 018 61 Beluša

 

 

INFORMÁCIE O ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 

 

 

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v budove 1. stupňa  ZŠ (vchod od parkoviska) v dňoch:

  • 07. apríla 2021 (streda) od 15,00 - 18,00 hod.
  •  14. apríla 2021 (streda) od 15,00 – 16,00 hod.

 

Zápis je určený pre deti narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015.

 

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31.08.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj detí, ktorým už bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Pokyny k zápisu:

  1. Elektronická prihláška https://zsbelusa.edupage.org/register/,

Zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedú všetky skutočnosti podľa predtlače formulára žiadosti. Skontrolovanú prihlášku odošlú kliknutím na tlačidlo OK v termíne do 06.04.2021. Vytlačenú a podpísanú prihlášku  prinesie zákonný zástupca na zápis. V bode aktívna elektronická schránka máme na mysli aktivovanú schránku na www.slovensko.sk. Kto nemá prístup k internetu a tlači, vyplní prihlášku  a ostatné žiadosti osobne v škole pri zápise. 

  1. Žiadosť o prijatie do ŠKDPrihláška na stravovanie (pre stiahnutie kliknite na text)

V prípade záujmu o školský klub detí /družinu a o stravovanie v školskej jedálni vyplnia zákonní zástupcovia Žiadosť o prijatie do ŠKDPrihlášku na stravovanie. V deň zápisu prinesú osobne do školy.

  1. Čestné prehlásenie neprítomného rodiča, (pre stiahnutie kliknite na text)

Pri zápise detí do 1. ročníka by mali byť prítomní obaja zákonní zástupcovia, čo aktuálna epidemiologická situácia nepovoľuje. Preto k zápisu pristúpi len jeden zákonný zástupca bez prítomnosti dieťaťa.  Jeho povinnosťou je priniesť čestné prehlásenie neprítomného rodiča so súhlasom zápisu dieťaťa do 1. ročníka v ZŠ, Slatinská 3, Beluša v školskom roku 2021/2022.

  1. Poplatok 10 eur

Poplatok bude použitý na zakúpenie písaniek s predtlačou, zošitov a výkresov.

  1. Rodný list dieťaťa o občiansky preukaz zákonného zástupcu

Pri zápise sa zákonný zástupca musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť rodný list dieťaťa.    

O

ODKLAD DO ŠKOLY SA RUŠÍ

Ako sa bude postupovať, ak dieťa nebude na školu ešte pripravené?

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

Potrebný bude

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu 

 

                                                                                 

 

Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR:

Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v mieste trvalého bydliska. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí sa nachádza na webovej stránke školy https://zsbelusa.edupage.org./ v položke Pre rodičov.

 

Možnosť predčasného nástupu do školy:

Riaditeľ školy rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o výnimočnom prijatí  dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie povinnej školskej dochádzky. Žiadosť musí obsahovať súhlasné vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Upozorňujeme na prísne dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. K vypisovaniu potrebných dokumentov v škole musia zákonní zástupcovia pristupovať individuálne s vlastným perom a  ochranným pokrytím tváre.

 

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!

 

 

V prípade nejasností a otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

 

Riaditeľka školy -  0948 071 045

Zástupkyňa RŠ   -  042/ 444 38 93

Školský špeciálny pedagóg – 0951 180 842