Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Projekty

PROJEKTY 2019/2020

Základná škola, Slatinská 3, Beluša

 

    Školský rok 2019/2020

 

  1. Projekt  „Spoločnými silami cez prekážky k úspechu “  

Kód  výzvy:OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V školskom roku 2017/2018 sme žiadali  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie nových pracovných miest. ( asistenta učiteľa, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa) na škole na obdobie troch rokov z dôvodu toho, že MŠ SR  nám nepridelilo finančné prostriedky na asistentov učiteľa v požadovanej výške.  Projekt bol schválený na tri roky v sume 252 000  Eur, spolufinancovanie obcou Beluša je 5 % , čo je suma 12 600 Eur. Od 01.06. 2018 pracuje na plný úväzok  v škole 5 asistentov učiteľa, školský špeciálny pedagóg ,školský psychológ. Sú veľmi potrební, pretože sa nám stále zvyšuje počet žiakov so špeciálno –výchovno -vzdelávacími potrebami. V školskom roku 2018/2019 je zatiaľ integrovaných 39 žiakov.

  1. Projekt „ Cesta k modernému vzdelaniu“

Kód výzvy : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Projekt je zameraný na rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov počas mimoškolskej (krúžkovej) činnosti, pre ktorú sme si budeme tvoriť a inovovať učebné materiály a texty tak, aby sme dosiahli zlepšenie študijných výsledkov žiakov. Taktiež plánujeme pre pedagogických zamestnancov vzdelávanie v oblasti tvorby interaktívnych učebných materiálov a  školenie na prácu s IKT technikou a interaktívnymi tabuľami. Školenia majú dopomôcť k tomu, aby vytvárané učebné materiály boli pútavé, inovatívne. V projekte chceme tiež inovovať a vytvárať učebné materiály s využitím zakúpených počítačov, didaktických pomôcok. Oprávnené výdavky projektu  sú v sume 139 007,04 Eura.  Spolufinancovanie obcou Beluša 5%, čo je suma 6 950.35 Eur.  Projekt začneme realizovať od 01.0.4 2019.

 

  1. Projekt „Zlepšenie technického vybavenia- ZŠ Beluša

Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok vzdelávania žiakov zlepšením technického vybavenia  školskej knižnice ,jazykovej učebne, učebne IKT, učebne techniky, fyzikálnej, biologickej a chemickej.

Prijímateľ : Obec Beluša

Nenávratný finančný príspevok: 176 413,22 EUR