Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Profil VO

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Základná škola je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. zriaďuje Základná škola na internetovej stránke vo svojom menu „Verejné obstarávanie“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. zverejnenie zadávania zákazky, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Základná škola zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                       Základná škola

Sídlo:                        Slatinská ulica č.3, 018 61 Beluša

Štatutárny zástupca: Ing. Edita Horváthová – riaditeľka školy

Telefón:                     042/4710822

Fax:                           042/4624691

E-mail:                      zsbelusa@zsbelusa.edu.sk

Web:                          www.zsbelusa.edupage.org

Bankové spojenie:     VÚB a.s., pobočka Púchov

Číslo účtu:                1632203353/0200

IČO:                         36125717  

DIČ:                         2021610767